O webu
Funkce getElementById a getElementsByTagName

Chceme-li v JavaScriptu pracovat s nějakým HTML elementem, který už na stránce existuje, dají se k tomu použít getElement* metody.

Používání těcho metod se týká hlavně psaní kódu pro prohlížeče IE 7 a starší, které ještě neznají metody querySelector/querySelectorAll – vybírání elementů pomocí běžných CSS selektorů.

V novějších prohlížečích (IE 8+) je querySelector:

 1. kratší na zápis,
 2. universálnější, takže jsou pohodlnější případné změny.

getElementById

Vrátí první element s požadovaným ID. (Poznámka: podle HTML specifikace by na stránce mělo být jedno ID použito jen jednou, nicméně JavaScript (a koneckonců ani CSS) nemá výrazný problém s nedodržením.)

var element = document.getElementById("idecko");

getElementsByTagName

Vybere všechny HTML značky s daným názvem. Při zápisu těchto metod se často plete písmeno s za „getElement“. U metody getElementById se „s“ nepíše, u getElementsByTagName naopak ano (i v případě, že je potřeba vybrat pouze první element daného názvu).

Následující tvary jsou proto chybné:

 • document.getElementsById
 • document.getElementByTagName
 • document.getElementByClassName

Procházení elementů

Jelikož getElementsByTagName nevrátí konkrétní element, ale pole elementů (tzv. nodeList). Je potřeba kolekci elementů projít cyklem nebo použít číselné indexy (jsou číslovány od nuly):

var prvniDiv = document.getElementsByTagName("div")[0];
var tretiDiv = document.getElementsByTagName("div")[2];

Jednoduchý průchod všemi <div>y stránky.

var znacky = document.getElementsByTagName("div");
for (var i = 0; i < znacky.length; i++) {
 // znacky[i]
}

getElementsByClassName

Tato metoda se chová podobně jako getElementsByTagName, jen vybírá, jak už název vypovídá, podle názvu třídy.

var zlute = document.getElementsByClassName("zlute");

Výše uvedený kód přiřadí do proměnné zlute kolekci elementů s CSS třídou „zlute“. Procházení cyklem je shodné jako u předchozí metody.

Z důvody slabší podpory (IE 9 a novější), než je u querySelectoru, ale nedává používání getElementsByClassName moc smysl.

Skládání getElement metod

Metody getElement je možné řetězit. První element s třídou zluty v druhém <div>u v elementu s ID idecko vybere následující kód:

var element = document.getElementById("idecko")
           .getElementsByTagName("div")[1]
           .getElementsByClassName("zluty")[0];

Ukázka.

Zde už je elegance querySelectoru jasně patrná. Ekvivalentní kód s jeho využitím by mohl být:

var element = document.querySelector(
 "#idecko > div:nth-child(2) > .zluty:first-child"
);

Ukázka. I když to vyžaduje znalost pokročilejších CSS selektorů. A podpora napříč prohlížeči je limitována nejen podporou querySelectoru (IE 8+), ale i selektoru n-tého potomka (IE 9 a novější).

Ještě větší rozdíl je u komplikovanějších selektorů jako třeba přímý potomek (.rodic > .potomek), selektor sourozence (.prvni + .druhy) a podobně. Zde už je nutné bez querySelectoru testovat parentNode, previousSibling, nextSibling, regulárními výrazy className u komplikovanějších atributových selektorů a podobně.

Ověření existence elementu

V případě, že chceme s vybraným elementem nějak pracovat, a není úplně jisté, že bude existovat, je vhodné ověřit existenci. Přístup k vlastnostem neexistujícího elementu vyhazuje chyby. Potřebná podmínka je primitivní.

var element = document.getElementById("idecko");
if (element) {
 element.style.display = "block";
}