O webu
Moduly v JavaScriptu

Pro využívání JS na stránce není nutné vymýšlet nějaké třídy, dokonce ani funkce.

Nejjednodušší příkazy je možné psát přímo do atributů událostí (onmouseover, onclick, onsubmit a podobně).

<button onclick='alert("test")'>Tlačítko</button>

Nebo přímo do stránky do značky <script> (případně do externího JS):

<script>
 alert("test");
</script>

Při složitějších skriptech začne dávat smysl používat funkce. Kromě řešení opakujícího se kódu to má tu výhodu, že funkce vytvoří nový scope, což ohraničí kód funkce před „narušením z venku“ a naopak. Nestane se potom, že by si různé řádky nesouvisejících skriptů třeba přepisovaly proměnné (více o scope v samostatném článku).

function funkce(parametr) {
 var hlaska = "Vypisuji: " + parametr;
 alert(hlaska);
}

Pokud by byla deklarována proměnná hlaska mimo funkci, nebude tato proměnná (mimo funkci) přepsána (ukázka).

var hlaska = "Ahoj";
function funkce() {
 var hlaska = "Dobrý den"; 
}
funkce();
// Vypíše "Ahoj"
alert(hlaska);

Takto je možné stavět i rozsáhlé věci — zkrátka se připojí jeden JS soubor plný funkcí a ty se různé volají. Pro přehlednost se související funkce mohou rozdělit do zvláštních *.js souborů (a pro rychlejší načítání automaticky opět sloučit do jednoho).

Nevýhoda tohoto postupu je v tom, že všechny nesouvisející funkce jsou v jednom scope. A pokud by nějaké související funkce chtěly sdílet společné proměnné, mohou opět kolidovat s funkcemi nesouvisejícími a jejich proměnnými.

Moduly

Řešením je související kód obalit do společného scope a utvořit tzv. modul.

Příklad jednoduchého modulu je následující kód pro vložení textu do HTML odstavce.

var Modul = {
 slovo : "vypisuji",
 funkce : function(parametr) {
  document.getElementById("vypis").innerHTML += this.veta + " " + parametr + " ";
 }
}
 1. V rámci modulu existuje proměnná slovo a funkce funkce.
 2. V rámci modulu se k proměnným/funkcím dá dostat přes:
  • Název modulu a vlastnost — Modul.slovo
  • Nebo využít klíčové slovo thisthis.slovo

Z kódu mimo tento modul se dostaneme ke všem vlastnostem (těm položkám vlevo od dvojtečky) pochopitelně jen přes uvedení názvu modulu.

<button onclick="Modul.funkce('parametr')">Tlačítko</button>

Živá ukázka

Jiný způsob

Docílit podobného výsledku je možné i jiným postupem — obalením souvisejících funkcí do další funkce, která funkce, které se využívají zvnějšku, vrátí pomocí příkazu return.

Zároveň se tato obalová funkce rovnou zavolá (to ty závorky () za uzavírací „}“), aby se výše uvedené provedlo.

var Modul = function() {
 var slovo = "vypisuji";
 var funkce = function(parametr) {
  document.getElementById("vypis").innerHTML += slovo + " " + parametr + " ";
 }
 return {funkce: funkce};
}();

Tento kód dělá to samé, co dříve uvedený, s tím rozdílem, že se nepůjde dostat k Modul.slovo (ven se vrací jen funkce funkce).

Živá ukázka.

Výhoda tohoto postupu je v tom, že kvůli nutnosti returnovat obsah přístupný zvenčí, je ihned patrné, jak se modul používá. Proto je vhodné vracet opravdu jen to, co se dál využívá. Zároveň není možné manipulovat s modulem zvenčí způsobem, který nebyl zamýšlen.

Další výhoda je snazší překlopení původního kód v prostých funkcí do podoby modulů.

Různý zápis funkcí

Poznámka: Následující zápis funkce.

var funkce = function(parametr) {
 // něco
}

Je v podstatě shodný s původním zápisem:

function funkce(parametr) {
 // něco
}

Pan e doplnil rozdíl, který mezi těmito zápisy panuje. V případě vytváření funkcí přes var funkce = function(){} bude tato funkce dostupná až pod jejím vytvořením. V případě, že bychom ji volali v kódu výše, bude undefined.

funkce(); // undefined
var funkce = function() {
 alert("F");
}
funkce(); // alert(F)

Druhů způsob s tímto problém nemá. Ukázka.