O webu
Přístup k prvkům formuláře v JS

V případě, že chceme nějakým způsobem pracovat s políčky formuláře (kontrolovat jejich hodnotu, zjišťovat počet znaků nebo třeba odeslat obsah <input>ů na server AJAXem), je hned několik různých možností, jak k políčkům nebo formuláři přistupovat.

 1. Přidat políčkům/formuláři id a hledat je metodou getElementById:

  var policko = document.getElementById('id-policka')

  Od IE 8 případně využitím querySelectoru.

 2. Používat názvy formuláře a názvy položek (atributy name).

Název formuláře a názvy polí

<form action=".?" name="jmenoFormulare">
  <input type="text" name="jmenoPolicka">
  <button name="jmenoTlacitka">Tlačítko</button>
</form>

Pro tento formulář platí, že:

 1. K formuláři se dostaneme prostým uvedením jeho jména.

  jmenoFormulare.style.background = "red";

  Tento kód tedy pozadí formuláře změní na červenou.

 2. K prvkům formuláře, ať se jedná o vstupní políčka nebo odesílací tlačítka, se dostaneme následovně:

  var policko = jmenoFormulare.jmenoPolicka;
  var tlacitko = jmenoFormulare.jmenoTlacitka;

Samostatná ukázka nastavení barev formuláři při přístupu přes hodnoty atributů name.

Alternativní způsob

Kromě psaní přímo názvů formuláře a jeho prvků existuje přístup přes document.forms:

var formular = document.forms["jmenoFormulare"];

Pro prvky formuláře bude tento styl zápisu vypadat následovně:

var policko = document.forms["jmenoFormulare"]["jmenoPolicka"];
var tlacitko = document.forms["jmenoFormulare"]["jmenoTlacitka"];

Kromě názvů se ještě dá využít číselných indexů:

var prvniFormular = document.forms["0"];
var prvniPolickoPrvnihoFormulare = document.forms["0"]["0"];

Číselné indexy se hodí hlavně při procházení elementů cyklem.

Procházení formulářů a jejich prvků cyklem

Projití všemi formuláři

var formulare = document.forms;
for (var i = 0; i < formulare.length; i++) {
 // formulare[i];
}

Projití všemi prvky formuláře

var prvkyFormulare = document.forms["formular"];
for (var i = 0; i < prvkyFormulare.length; i++) {
 // prvkyFormulare[i];
}

Získání hodnoty

Většinou nás z formulářových políček zajímá hlavně hodnota, tj. vlastnost value. Lehce se na to zapomene.

var hodnota = jmenoFormulare.jmenoPrvku.value;

Číslo

V případě, že je potřeba s hodnotou políčka pracovat jako s číslem, je na místě obsah value převést. Existují různé způsoby:

 1. Přenásobit jedničkou:
  var ciselnaHodnota = policko.value * 1;
 2. Použít funkci Number nebo parseInt/parseDouble (v závislosti, zda je možné zadat celé/desetinné číslo):
  var ciselnaHodnota = Number(policko.value);
  var ciselnaHodnota = parseInt(policko.value);

Odeslání formuláře

Při odeslání formuláře se zavolá událost onsubmit. Toho lze využít v případě, že je potřeba odesílání řídit JavaScriptem. Například zkontrolovat položky a v případě neúspěchu vypsat chybovou hlášku a odeslání zablokovat pomocí return false.

Pro zpracovávání formuláře skriptem je elegantní přidat do onsubmitu zavolání vlastní funkce a předat jí formulář jako argument.

<form action=".?" onsubmit="return kontrola(this)">
 <input type="text" name="jmenoPolicka">

Funkce pro kontrolu. K jednotlivým prvkům se pohodlně dostaneme.

function kontrola(formular) {
 alert(formular.jmenoPolicka.value);
 return false;
}

Živá ukázka.

Událost onclick

Častá chyba je odesílání vázat jen na JS události myši jako onclick, protože tyto události nezachytí například odeslání klávesou Enter.