PDO

Dlouhá léta bylo zvykem v PHP při komunikaci používat prostou funkci mysql_query. Té se předal SQL dotaz a tato funkce ho zavolala. Ošetření dat – ošetření před SQL injection bylo zcela na programátorovi.

Zpracovávání a výpis dat potom zpravidla probíhal nějak takto:

$result = mysql_query("SELECT jmeno, prijmeni FROM uzivatele");
$row = mysql_fetch_row($result);

Funkce mysql_query je označená jako zastaralá a od PHP 5.5 vyhazuje chybu typu E_DEPRECATED. Tomu se lze vyhnout buď použitím funkcí mysqli_* – po nahrazení mysql_query za mysqli_query a podobně by vše mělo fungovat (postup přechodu na mysqli popsal pan Fisir). Nebo se dá použít právě PDO.

Připojení k MySQL

// Připojovací údaje
define('SQL_HOST', 'localhost');
define('SQL_DBNAME', 'database');
define('SQL_USERNAME', 'root');
define('SQL_PASSWORD', '');

$dsn = 'mysql:dbname=' . SQL_DBNAME . ';host=' . SQL_HOST . '';
$user = SQL_USERNAME;
$password = SQL_PASSWORD;

try {
  $pdo = new PDO($dsn, $user, $password);
  $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
  die('Connection failed: ' . $e->getMessage());
}

Zpracovávat chyby v SQL dotazech je možné pomocí trycatch. Nastavení PDO::ATTR_ERRMODE, které proběhlo přidáním atributu ($pdo->setAttribute) zajistí, že se v případě problému vyhodí výjimka.

Obyčejný dotaz

Nejjednodušší ekvivalent mysql_query je použití metody query. Ale není potřeba ho znát, dá se celkem obstojně vystačit s prepare a execute (popsány níže).

$dotaz = $pdo->query("SELECT jmeno, prijmeni FROM uzivatele");

V proměnné $dotaz potom bude výsledek dotazu.

Předpřipravený dotaz (prepared statement)

Asi hlavní výhoda oproti mysql_* funkcím jsou předpřipravené dotazy. Což automaticky při správném použití chrání před SQL injection.

SELECT

// Připravení dotazu
$dotaz = $pdo->prepare("SELECT jmeno, prijmeni FROM uzivatele WHERE id = ?");
// Vykonání dotazu
$vysledek = $dotaz->execute(array($idUzivatele));

Celé to funguje tak, že na místa, kde chceme dosadit nějaké proměnné z PHP napíšeme jen otazníky. Vlastní data se potom předají jako pole metodě execute, která dotaz daty naplní a provede.

Nahrazování otazníků daty probíhá v pořadí dat v poli, které se předává do metody execute.

Kromě otazníků je možné používat i „PDO proměnné“ s dvojtečkou na začátku. U komplikovanějších dotazů to může zvýšit čitelnost a přehlednost kódu.

// Připravení dotazu
$dotaz = $pdo->prepare("SELECT jmeno, prijmeni FROM uzivatele WHERE id = :idUzivatele");
// Vykonání dotazu
$vysledek = $dotaz->execute(array(
 ":idUzivatele" => $idUzivatele
));

INSERT

// Připravení dotazu
$dotaz = $pdo->prepare("INSERT into uzivatele (jmeno, prijmeni) VALUES(?, ?)");
// Vykonání dotazu
$vysledek = $dotaz->execute(array(
 $jmeno, 
 $prijmeni
));

Při vkládání se často hodí získat ID vloženého záznamu, jde to následovně:

$insertId = $pdo->lastInsertId();

UPDATE

// Připravení dotazu
$dotaz = $pdo->prepare("UPDATE uzivatele SET jmeno = ?, prijmeni = ? WHERE id = ?");
// Vykonání dotazu
$vysledek = $dotaz->execute(array(
 $jmeno, 
 $prijmeni,
 $idUzivatele
));

DELETE

// Připravení dotazu
$dotaz = $pdo->prepare("DELETE FROM uzivatele WHERE id = ?");
// Vykonání dotazu
$vysledek = $dotaz->execute(array(
 $idUzivatele
));

Procházení dat

Když potřebná data získáme z databáse, je potřeba je nějak zpracovat a vypsat v PHP.

Více řádků

$dotaz = $pdo->prepare("SELECT jmeno, prijmeni FROM uzivatele");
$dotaz->execute();
$uzivatele = $dotaz->fetchAll();

foreach ($uzivatele as $uzivatel) {
 echo $uzivatel["jmeno"] . " " . $uzivatel["prijmeni"];
}

Jeden řádek

$dotaz = $pdo->prepare("SELECT jmeno, prijmeni FROM uzivatele WHERE id = ?");
$dotaz->execute(array($idUzivatele));
$uzivatel = $dotaz->fetch();

echo $uzivatel["jmeno"] . " " . $uzivatel["prijmeni"];

Jedena položka

$dotaz = $pdo->prepare("SELECT 1 FROM uzivatele WHERE jmeno = ?");
$dotaz->execute(array($jmenoUzivatele));
$existujeJmeno = $dotaz->fetchColumn();

echo $existujeJmeno ? "Jméno existuje" : "Jméno neexistuje";

Vícenásobný INSERT

Máme-li nějaké pole s hodně daty, které se mají najednou vložit do databáse. Je možné si buď nejprve připravit SQL dotaz ($pdo->prepare) a v cyklu provádět execute s příslušnými daty, nebo si připravit dotaz plný otazníků a provést ho najednou.

$pripravaDotazu = "INSERT INTO uzivatele (jmeno, prijmeni) VALUES ";
$otazniky = array_fill(0, count($poleDat), "(?, ?)");
$pripravaDotazu .= implode(",", $otazniky);

$polozky = array();
foreach ($poleDat as $polozka) {
 array_push($polozky, $polozka['jmeno']);
 array_push($polozky, $polozka['prijmeni']);
}
$dotaz = $pdo->prepare($pripravaDotazu);
$vysledek = $dotaz->execute($polozky);

Co tento kód dělá? Nejprve připraví dotaz. Pro každou položku z $poleDat se připraví dva otazníky v dotazu. Potom se celé vícerozměrné pole projde a vytvoří se z něj jednoúrovňové, které se předá do metody execute.

Ukončení spojení

Spojení s DB se v PHP automaticky ukončí při doběhnutí skriptu. Zavírat spojení tak není nezbytné. Někdy se to ale hodí:

Pokud se s daty získanými z databáse plánují provádět složité výpočty a je jisté, že už není potřeba provádět další operace, hodí se spojení uzavřít.

DB server může mít omezený maximální počet spojení, jehož překročení vyústí v chybu:

Connection failed: SQLSTATE[42000] [1226] 
User 'uzivatel' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 25)

Řádným ukončováním spojení jde toto risiko snížit.

Jak na to? Nastavením $pdo = null, tedy přiřazením null do PDO objektu.

$pdo = new PDO($dsn, $user, $password); // vytvoření spojení
// operace s DB (select, insert, update apod.)
$pdo = null; // ukončení spojení

Za doplnění informace o ukončení SQL spojení v PDO děkuji Vojtěchu Nekvapilovi.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Transakce v MySQL

MySQL a transakce v PDO

K čemu slouží, jak a proč používat transakce při používání MySQL v PDO.

Zamykání tabulek

Zamykání MySQL tabulek

K čemu slouží, kdy a proč používat zamykání tabulek příkazem LOCK TABLE.

Rychlost SQL dotazu

Měření rychlosti SQL dotazu

Měření rychlosti provedení SQL dotazu.

Instalace Apache, PHP a MySQL za 30 vteřin

Instalace Apache, PHP a MySQL za 30 vteřin

Jak si ve Windows spustit vlastní Apache, PHP a MySQL na svém PC za půl minuty.

Chyby při programování

Jak zobrazit chybové hlášky

Při odstraňování problému v HTML/CSS/JS/PHP/SQL je nutný přístup k chybovým hláškám, jak se k nim dostat?

Komentáře