JSON

Zkratka JSON znamená JavaScript Object Notation – česky by se dala přeložit třeba jako styl zápisu JavaScriptového objektu. Z toho plyne, že má něco společného s JS, ale v dnešní době se používá jako universální strojově čitelný formát pro výměnu dat.

Hlavní výhoda JSONu je v jeho snadném zpracovávání.

Zápis objektu v JS

Příklad zápisu objektu přiřazeného do proměnné v JavaScriptu může vypadat následovně. Objekt je ve složených závorkách a jednotlivé dvojice „klíč : hodnota“ se oddělují čárkou:

var objekt = {
 "klic" : "hodnota",
 "jinyNazev" : "další hodnota"
}

Z vlastnosti klic výše uvedeného objektu jde získat nastavenou hodnotu jako:

alert(objekt.klic); // hodnota

Získávat hodnoty z JSON objektu je tedy velmi pohodlné.

Zanořování dat

V praxi jsou soubory ve JSONu mnohem složitější. Do klíče jde kromě hodnoty přiřadit další pole:

var objekt = {
 "klic" : {
  "zanorenyKlic" : "hodnota",
  "jinyZanorenyNazev" : "další hodnota"
 }
}

Hodnota v tomto případě půjde získat jako objekt.klic.zanorenyKlic.

Více položek

Přísluší-li k jednomu klíči více položek, používají se hranaté závorky [].

var objekt = [
 {
  "klic" : "hodnota",
  "jinyNazev" : "další hodnota"
 },
 {
  "klic" : "hodnota 2",
  "jinyNazev" : "další hodnota 2"
 } 
]

Data z objektu se v tomto případě dostanou pomocí číselného indexu:

alert(objekt[0].klic); // hodnota

Hodnoty bez klíče

Existuje-li více položek, které nepotřebují klíč, použijí se hranaté závorky:

var objekt = {
 "klic" : [
   "hodnota",
   "další"
 ],
 "jinyKlic" : "další hodnota"
};

Získat hodnoty půjde opět pomocí číselného indexu:

alert(objekt.klic[0]); // hodnota

Parsování JSONu

Při získání dat ve formátu JSON pomocí AJAXu je potřeba převést tento textový obsah do JS objektu.

V případě úspěšně získaných dat přes AJAX se potom callback funkci předají data převedená na objekt pomocí JSON.parse:

callbackFunkce(JSON.parse(xhr.responseText));

Pro IE 7 a starší se převod prováděl funkcí eval:

callbackFunkce(eval('(' + xhr.responseText + ')'));

Opakem JSON.parse je JSON.stringify – zajistí převod JS proměnné/objektu na textový řetězec.

Data v JSONu

JSON je v dnešní době asi nejrozšířenějším způsobem získávání dat napříč servery.

Kromě toho jde používat jako úložiště dat. Některé programy ho používají pro konfigurační soubory.

Soubor ve formátu JSON vypadá nějak takto:

{
 "klic" : "hodnota",
 "jinyNazev" : "další hodnota"
}

Pro získání obsahu z cizích stránek se hodí hledat, jestli neexistuje v JSONu – zpracování je potom mnohem jednodušší než parsování HTML kódu.

JSON vs. JS objekt

Objekt v JavaScriptu vypadá podobně jako JSON, ale existují mezi nimi rozdíly v syntaxi. Obecně platí, že JSON jde použít jako JS objekt, ale už nemusí platit, že objekt z JavaScriptu bude validní JSON.

Uvozovky

Většina hodnot uvnitř JSON objektu, má-li být JSON validní, musí být v dvojitých uvozovkách.

Výjimkou jsou hodnoty v podobě čísel, true, false a null.

 • JSONLint – validátor a formátovač JSONu

V JavaScriptovém objektu jde klíče uvádět s jednoduchými uvozovkami nebo dokonce bez nich.

var objekt = {
 klic : "hodnota",
 'jinyKlic' : "jiná hodnota"
}

Funkce

JS objekt dále může na rozdíl od JSONu kromě řetězce, čísla, true, false a null obsahovat i funkci:

var objekt = {
 klic : function(parametr) {
  alert(parametr);
 }
}

Použití:

objekt.klic("hodnota"); // hodnota

JSON v PHP

Jazyk PHP má pro práci se JSONem dvě funkce:

 • json_encode($pole) – převede PHP pole do JSONu
 • json_decode($text) – převede textová data z JSONu do PHP objektu
 • json_decode($text, true) – převede textová data z JSONu do PHP pole

Kromě PHP objektu jde používat i pouze obyčejné pole – toho se dosáhne druhým parametrem nastaveným na true ↑.

Zpracování JSONu v PHP

Získání hodnoty z JSONu může vypadat následovně:

<?php
$json = '{
 "klic" : "hodnota",
 "jinyNazev" : "další hodnota"
}';
$objekt = json_decode($json);
echo $objekt->klic; // hodnota

JSONP

JSONP je „JSON s vycpávkou“ (písmeno P značí padding). Používá se v situacích, kdy je potřeba získat JavaScriptem data z cizí domény.

AJAX je typicky omezen pouze na totožnou doménu, takže by se získat JSON z cizí stránky nezdařilo. JSONP to obchází tak, že jsou požadovaná data obalena do volání JS funkce a cizí URL s tímto obsahem se připojí jako běžný externí skript.

Připojit externí skript jde v JS následujícím způsobem. Obvykle se u JSONP může parametrem callback nastavit název vlastní funkce:

var s = document.createElement("script");
s.src = "http://example.com/data.json?callback=vlastniFunkce";
document.head.appendChild( s );

Příklad JSONP souboru:

vlastniFunkce({
 "klic" : "hodnota",
 "jinyNazev" : "další hodnota"
});

Po stažení obsahu se zavolá funkce vlastniFunkce a jako parametr dostane data. Vlastní funkce už je deklarována na stránce, která se snaží získat obsah:

function vlastniFunkce(data) {
 alert(data.klic); // hodnota
}

Bezpečnost JSONP

Vzhledem k tomu, že se do stránky připojuje cizí skript, je používání JSONP risikové. Autor stránky, která poskytuje data ve formátu JSONP, může získat značnou kontrolu nad stránkou, která si tento skript připojuje.

Cizí JavaScript může prakticky libovolně manipulovat se obsahem stránky.

Používat JSONP je tak dobré jen z prověřených zdrojů. Ani to nezajišťuje 100% bezpečí, protože původně prověřený JSONP může být časem napaden útočníkem.

JSON API

JSON se často používá u Single page aplikací. Taková aplikace sestává z jediné HTML stránky a všechna data ze serveru se získávají v JSON formátu a o jejich zobrazení se stará JavaScript.

Server nabízející obsah v JSONu se tedy vůbec nestará o presentační podobu, ale pouze tupě vrací data ke zpracování.

Používat JSON API se v jistých případech hodí i u serverových aplikací. Část zobrazující data může být v takovém případě nezávislá na části data připravující.

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Generování PDF

Generování PDF

Vytváření PDF dokumentů v JavaScriptu a PHP.

Spojení CSS a JS souborů

Spojení CSS a JS souborů do jednoho

Zrychlit načítání webu pomůže sloučení CSS a JavaScriptu do jednoho souboru. Hotové řešení v PHP.

Offline webová stránka

Offline webová stránka

Jak umožnit návštěvníkům stažení celé webové stránky pro prohlížení offline, umístění na CD apod.

Cookies

Cookies

Kdy cookies (ne)používat a jak s nim pracovat v JavaScriptu a PHP.

Zjištění barvy obrázku

Zjištění barvy obrázku

Jak v JavaScriptu i PHP zjistit hlavní barvu obrázku.

Komentáře