Funkce getElementById a getElementsByTagName

Chceme-li v JavaScriptu pracovat s nějakým HTML elementem, který už na stránce existuje, dají se k tomu použít getElement* metody.

Používání těcho metod se týká hlavně psaní kódu pro prohlížeče IE 7 a starší, které ještě neznají metody querySelector/querySelectorAll – vybírání elementů pomocí běžných CSS selektorů.

V novějších prohlížečích (IE 8+) je querySelector:

 1. kratší na zápis,
 2. universálnější, takže jsou pohodlnější případné změny.

getElementById

Vrátí první element s požadovaným ID. (Poznámka: podle HTML specifikace by na stránce mělo být jedno ID použito jen jednou, nicméně JavaScript (a koneckonců ani CSS) nemá výrazný problém s nedodržením.)

var element = document.getElementById("idecko");

getElementsByTagName

Vybere všechny HTML značky s daným názvem. Při zápisu těchto metod se často plete písmeno s za „getElement“. U metody getElementById se „s“ nepíše, u getElementsByTagName naopak ano (i v případě, že je potřeba vybrat pouze první element daného názvu).

Následující tvary jsou proto chybné:

 • document.getElementsById
 • document.getElementByTagName
 • document.getElementByClassName

Procházení elementů

Jelikož getElementsByTagName nevrátí konkrétní element, ale pole elementů (tzv. nodeList). Je potřeba kolekci elementů projít cyklem nebo použít číselné indexy (jsou číslovány od nuly):

var prvniDiv = document.getElementsByTagName("div")[0];
var tretiDiv = document.getElementsByTagName("div")[2];

Jednoduchý průchod všemi <div>y stránky.

var znacky = document.getElementsByTagName("div");
for (var i = 0; i < znacky.length; i++) {
 // znacky[i]
}

getElementsByClassName

Tato metoda se chová podobně jako getElementsByTagName, jen vybírá, jak už název vypovídá, podle názvu třídy.

var zlute = document.getElementsByClassName("zlute");

Výše uvedený kód přiřadí do proměnné zlute kolekci elementů s CSS třídou „zlute“. Procházení cyklem je shodné jako u předchozí metody.

Z důvody slabší podpory (IE 9 a novější), než je u querySelectoru, ale nedává používání getElementsByClassName moc smysl.

Skládání getElement metod

Metody getElement je možné řetězit. První element s třídou zluty v druhém <div>u v elementu s ID idecko vybere následující kód:

var element = document.getElementById("idecko")
           .getElementsByTagName("div")[1]
           .getElementsByClassName("zluty")[0];

Ukázka.

Zde už je elegance querySelectoru jasně patrná. Ekvivalentní kód s jeho využitím by mohl být:

var element = document.querySelector(
 "#idecko > div:nth-child(2) > .zluty:first-child"
);

Ukázka. I když to vyžaduje znalost pokročilejších CSS selektorů. A podpora napříč prohlížeči je limitována nejen podporou querySelectoru (IE 8+), ale i selektoru n-tého potomka (IE 9 a novější).

Ještě větší rozdíl je u komplikovanějších selektorů jako třeba přímý potomek (.rodic > .potomek), selektor sourozence (.prvni + .druhy) a podobně. Zde už je nutné bez querySelectoru testovat parentNode, previousSibling, nextSibling, regulárními výrazy className u komplikovanějších atributových selektorů a podobně.

Ověření existence elementu

V případě, že chceme s vybraným elementem nějak pracovat, a není úplně jisté, že bude existovat, je vhodné ověřit existenci. Přístup k vlastnostem neexistujícího elementu vyhazuje chyby. Potřebná podmínka je primitivní.

var element = document.getElementById("idecko");
if (element) {
 element.style.display = "block";
}

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

JS querySelector

Výběr elementů querySelectorem

Metoda querySelector a querySelectorAll zjednodušuje výběr elementů v JavaScriptu.

Procházení elementů v JS

Procházení značek v JavaScriptu

Jak cyklem procházet značky v JavaScriptu. Popis různých možností.

Fixní postranní panel

Jak vytvořit fixovaný banner?

JavaScriptové řešení prvku, který při rolování zůstane stále viditelný.

Úprava libovolného textu na stránce

Úprava textu stránky pomocí designMode

Jednoduchý bookmarklet pro okamžité přepsání libovolného textu na stránce.

Zablokování kláves

Zablokování některých kláves

Zablokování určitých kláves (šipek) pomocí JavaScriptu.

Komentáře