Odkaz v HTML

Odkaz je na webových stránkách klíčovým prvkem – slouží k propojení dokumentů mezi sebou. Návštěvník tak může v ideálním případě přecházet mezi všemi stránkami daného webu.

Zápis odkazu

Pro vytvoření odkazu slouží značka <a> (anglicky anchor = česky kotva, někdy se odkazu říká link), má povinnou počáteční i koncovou značku.

Cíl odkazu, kam se návštěvník dostane po kliknutí, se uvádí do atributu href:

<a href="cilova-stranka.html">
 Text odkazu
</a>

Text uvnitř odkazu má ve výchozích stylech zpravidla modrou barvu a je podtržen (v CSS text-decoration: underline).

Podtržení je u odkazů dost zažité, proto je dobré:

 1. Odkazy podtrhávat.
 2. Nepodtrhávat text, který odkazem není.

Mezi počáteční a koncovou značkou odkazu může být cokoliv.

 • Text

 • Obrázek

  <a href="cilova-stranka.html">
   <img src="obrazek.png">
  </a>
 • Spousta další HTML značek. Do odkazu jdou obalit nadpisy, odstavce, seznamy nebo elementy <div>. Teoreticky může být odkazem i celá stránka (obsah HTML značky <body>) – existují ale výjimky, které v odkazu být nemohou, například stránka vložená do rámu <iframe>.

  <a href="cilova-stranka.html">
   <div class="v-odkaze">
    <h1>Nadpis</h1>
    <p>Text v odstavci</p>
   </div>
  </a>

  Dříve tento způsob byl sice funkční, ale nebyl podle HTML specifikace validní. V HTML 5validní je.

Cíl odkazu href

Nemá-li značka <a> atribut href pro určení cíle odkazu, chová se <a> dost podobně jako neutrální značka <span>.

Odlišný styl prohlížeče ve výchozím stavu aplikují jen na odkazy s hrefem.

Do obsahu atributu href jde potom zadávat různé věci:

 • Relativní odkaz na stránku:

  <a href="stranka.html">Text odkazu</a>
 • Absolutní odkaz na stránku (začíná protokolem – nejčastěji http:// nebo https://, ale odkazovat jde i třeba na ftp://):

  <a href="http://example.com">Text odkazu</a>
 • Odkaz na určité místo na stránce, tzv. kotvu:

  <a href="#kotva">Odkaz na kotvu</a>
 • Skript v jazyce JavaScript:

  <a href="javascript:alert(1)">Spustit skript</a>

Další méně rozšířené věci vyžadují přítomnost dalšího obslužného programu, který dokáže cíl zpracovat:

 • E-mailová adresa pro otevření mailového klienta:

  <a href="mailto:email@example.com">E-mail</a>
 • Telefonní číslo pro snadné vytočení na mobilním telefonu:

  <a href="tel:123456789">Telefon</a>
 • Otevření torrentu v příslušném programu:

  <a href="magnet:">Stáhnout</a>
 • Bitcoinová adresa pro uskutečnění platby:

  <a href="bitcoin:adresa">Poslat BTC</a>

Relativní, nebo absolutní?

Zda používat relativní nebo absolutní podobu cíle odkazů je značné dilema. Oba přístupny mají své výhody i nevýhody.

Při ručním psaní HTML je dost otravné psát všude doménu, navíc potom stránka nefunguje na lokálním počítači.

Nejlepší nejspíš je, když jsou odkazy absolutní a jejich vytváření automaticky zajišťuje redakční systém nebo obdobný program usnadňující tvorbu webu.

Značka <a> jako kotva

Kromě toho, že značka <a> umožňuje někam odkázat má ještě jednu funkci:

Dá se použít pro označení místa, kam se dá odkázat odjinud. Tyto tzv. kotvy se používají pro označení konkrétního místa v dokumentu. Odkazy na kotvy se vyznačují tím, že za běžnou částí URL se nachází mřížka # a obsah identifikátoru.

Zastaralý (a podle HTML 5 specifikace překonaný) způsob vytváření kotev je pomocí atributu name:

<a name="nazev-kotvy"></a>

Místo name by se měl používat atribut id, který funguje obdobně a jde použít universálně pro vytvoření kotvy i z jiného elementu, než je odkaz.

<a id="nazev-kotvy"></a>

Identifikátor by měl začínat nějakým písmenem anglické abecedy (a–z bez diakritiky).

Kotva i odkaz zároveň

Značka <a> může současně plnit funkci odkazu i kotvy.

<a
 href="cilova-stranka.html"
 id="nazev-kotvy"
>
 Text odkazu/kotvy
</a>

Automatická kotva #top

Zajímavá je vlastnost dobře rozšířená napříč prohlížeči, která umožňuje odkázat na začátek stránky bez vytváření jakékoliv kotvy.

Slouží k tomu identifikátor top – použije-li se jako cíl odkazu, prohlížeče po kliknutí odskočí na začátek stránky, i když žádný prvek s id="top" neexistuje.

Cíl odkazu target

Atributem target jde určit cíl, kde se má odkaz otevřít. Tento atribut prožíval zlaté časy v době, kdy se stránky běžně tvořily pomocí rámů a bylo potřeba určit, kde se má jaká stránka otevřít.

V době, kdy se rámy nepoužívají, se target využívá hlavně k otevření odkazu do nového okna/záložky.

Slouží k tomu cíl _blank:

<a href="http://example.com" target="_blank">
 Text odkazu
</a>

Všechny předdefinované hodnoty jsou:

 • _self – výchozí hodnota, funguje stejně jako bez uvedení cíle
 • _blank – otevření do nového okna
 • _parent – otevření do nejbližšího nadřazeného okna
 • _top – otevření do nejvzdálenějšího nadřazeného okna

Pokud není stránka v rámu, chová se _parent i _top stejně jako _self nebo žádný target.

Další atributy

Odkaz může mít ještě další spoustu atributů, které se ale tak často nepoužívají.

Kromě toho na něm pochopitelně fungují i obecné atributy jako id, title, class, lang a podobně.

Stažení souboru download

<a href="adresa-souboru" download="Název souboru">
 Odkaz
</a>

Přidáním atributu download jde novější prohlížeče přemluvit ke stažení souboru známého typu (třeba obrázku nebo HTML stránky) a zároveň nastavit název staženého souboru.

 • Atribut download – popis atributu download a alternativ pro starší prohlížeče

Atribut media

HTML atribut media u odkazu má fungovat podobně jako @media pravidlo v CSS.

Slouží k nastavení podmínek, kdy bude odkaz viditelný.

<a href="maly-obrazek.png" media="max-width: 480px">
 <img src="maly-obrazek.png">
</a>
<a href="velky-obrazek.png" media="min-width: 480px">
 <img src="velky-obrazek.png">
</a>
 • HTML atribut media – více informací o atributu, jeho podpoře v prohlížečích apod.

Pingnutí atributem ping

Tento atribut umožňuje při kliknutí na odkaz odeslat neviditelný požadavek na jinou URL. To se může hodit k měření chování uživatelů.

<a 
 href="http://jecas.cz"
 ping="zaznamenat.php?url=homepage"
>
 Odkaz
</a>

Více informací je v samostatném článku:

Atribut rel

Slouží k vyznačení strojově čitelného vztahu stránky vůči cíli odkazu. Používá se hlavně varianta s hodnotou nofollow (v českém překladu nesledovat).

<a href="http://example.com" rel="nofollow">
 Odkaz s nofollow
</a>

Atribut rel="nofollow" slouží hlavně jako signál pro vyhledávače, že nemají stránku sledovat.

Tvůrci webů atribut nofollow používají hlavně v případech, kdy není 100% kontrola nad obsahem (diskusní fóra, komentáře) s cílem zřeknout se zodpovědnosti za takový odkaz. Vyhledávače totiž negativně posuzují, když stránka odkazuje na nekvalitní weby.

Také přítomnost nofollow může mírně snižovat motivaci lidí spamovat odkazy.

Jak se vyhledávače staví k nofollow je značně diskutabilní otázka. Tento atribut začala přidávat třeba i Wikipedie a je celkem nepravěpodobné, že by vyhledávače odepsaly všechny odkazy na související zdroje, co tam jsou.

Existují ještě další hodnoty atributu rel, třeba redakční systém WordPress používá některé hodnoty rel atributu ve svých šablonách.

Jelikož se většina hodnot atributu rel běžným návštěvníkům neprojevují, moc často se nepoužívají.

K vidění bývají následující hodnoty (atribut rel se může používat i u značky <link> v hlavičce stránky):

 • alternate – alternativní podoba stránky (verse k tisku, překlad a podobně)
 • author – odkaz na autora
 • bookmark – trvalý odkaz na stránku pro uložení do záložek
 • category – odkaz na kategorii
 • help – odkaz na stránku s nápovědou
 • license – odkaz na stránku o autorských právech
 • search – odkaz na stránku s vyhledáváním
 • tag – odkaz na tag
 • next/prev – odkaz na další/předchozí stránku
 • noreferrer – zruší předání informace o předešlé stránce
 • prefetch – cílová stránka se načte dopředu, Google tak zrychluje načítání stránek z výsledku hledání

Hodnoty rel je možné kombinovat – potom se oddělují mezerou.

<a href="" rel="category tag">
 Odkaz
</a>

Jazyk cíle hreflang

Dokáže informovat prohlížeč/robota o jazyku cíle odkazu.

<a href="http://example.com" hreflang="en">
 Odkaz
</a>

Používá ho třeba Wikipedie u odkazů pro přepínání jazyku:

Použití atributu hreflang

Jinak se hreflang používá dost zřídka. Praktické využití může mít jako elegantnější způsob, jak si na stránce odlišovat odkazy na zahraniční zdroje místo používání běžných CSS tříd.

Takto by šlo jednoduše přidat k odkazům na anglicky psané stránky, že jsou anglicky:

a[hreflang=en]:after {
 content: " (anglicky)";
}

Ze SEO pohledu asi moc smysl nemá, protože vyhledávače si stejně musí určovat jazyk stránky na základě zkoumání obsahu stránky.

Při špatném použití je hreflang ignorován:

Typ cíle type

Má sloužit k uvedení typu souboru, který se nachází v cíli odkazu (v atributu href).

<a href="obrazek.jpg" type="image/jpeg">
 Odkaz na JPG obrázek
</a>

Zřídka využívaný atribut. Pro prohlížeče je obsah type čistě informativní.

Využít type u odkazu by šlo k označení typu souboru bez používání CSS tříd – třeba přidáním malé ikonky (kvůli lomítku v atributu musí být typ uveden v uvozovkách nebo lomítko escapované – \/).

a[type="image/jpeg"] {
 /* styl odkazu na JPG */
}

V případech, kdy typ obsahu určuje jeho přípona, si ale jde vystačit i s atributovým selektorem:

a[href$=".jpg"] {
 /* styl odkazu na JPG */
}

Jako typ se uvádí tzv. Mime type, což jsou věci jako image/jpeg pro JPG, text/html pro HTML stránku a podobně.

Seznam různých dalších hodnot.

Zastaralé atributy odkazu

Nakonec jsou ještě atributy, které jsou zastaralé/překonané.

 • name – vytvoření kotvy, jde nahradit atributem id
 • charset – určení kódování cíle
 • coords
 • shape
 • rev – opačné určení vztahu než je rel

Stylování odkazů

Odkazy jsou ve výchozím CSS modré a podtržené – CSS vlastnosti color: #0000CC a text-decoration: underline.

Značka <a> se zobrazuje jako řádková (display: inline). Pokud je proto nutné odkazu nastavit rozměry, je nutné přidat display: block nebo display: inline-block.

Stavy odkazu

Odkaz má v CSS několik stavů, které odpovídají CSS selektorům:

 • a:visitednavštívený odkaz (kvůli ochraně soukromí jde stylovat velmi omezeně)
 • a:hover – odkaz po najetí myší (na dotykových zařízeních se k němu jde dostat delším podtržením prstu nad odkazem)
 • a:active – odkaz po kliknutí myší před uvolněním tlačítka; aktivní odkazy bývají červené
 • a:focus – označený odkaz klávesou Tab, ve většině prohlížečů odkaz dostane focus po kliknutí (a následně mu zůstane). V IE 7 a starších fungoval jako :focus stav :active.

Vyzkoušejte si jednotlivé stavy na odkazu (vede na neexistující kotvu, takže se není nutné bát kliknout):

Samostatná ukázka

Testování stavů

Pro snazší testování zobrazení jednotlivých stavů slouží volba Force element state ve vývojářských nástrojích Chrome. Je dostupná po kliknutím pravým tlačítkem na HTML element.

Nastavení stavu odkazu

Plocha odkazů

Častou chybou při stylování odkazů je jejich nedostatečná velikost nebo chybějící aktivní plocha tam, kde by ji člověk čekal. Zabývá se tím samostatný článek:

 • Plocha odkazu – proč a jak vytvářet klikací plochu kolem odkazu

Neviditelné odkazy

Pro snazší používání stránek pomocí hlasových čteček pro nevidomé návštěvníky se někdy přidávají odkazy typu „přeskočit navigaci“, „přeskočit na obsah“ a podobně.

Tyto odkazy se v klasickém prohlížeči nezobrazují. Je dobré myslet na to, že i neviditelný odkaz může dostat focus po stisknutí klávesy Tab. Takže by se potom tyto odkazy měly buď zobrazit, nebo být z tabování vyčleněny pomocí záporného tabindexu:

<a class="skryty" href="#obsah" tabindex="-1">
 Přeskočit na obsah
</a>

Kontrola funkčnosti odkazů

Při odkazování se snadno stane, že odkaz vede na neexistující stránku.

 • Cíl může po přidání odkazu na stránku zaniknout.
 • Chyba může nastat už během vytváření odkazu – překlep v adrese.

Nefunkční odkazy mají negativní vliv na SEO – vyhledávač nechce posílat návštěvníky na stránky, které nefungují.

Je tedy dobré čas od času funkčnost odkazů zkontrolovat a nefunkční opravit nebo odstranit. Existují k tomu automatické nástroje. Dobře funguje Xenu:

Používání Xenu je velmi snadné. Po nainstalování stačí zvolit Check URL…:

Spuštění testu odkazů

Následně zvolit doménu a zaškrtnou kontrolu externích odkazů:

Spuštění testu odkazů

Potom stačí jen počkat, až Xenu odkazy zkontroluje.

Výsledek testu odkazů programem Xenu

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Podmíněné komentáře pro IE

Podmíněné komentáře pro Internet Explorer

Jak rychle a snadno hackovat HTML a CSS v různých historických versích Internet Exploreru.

Tag <label> a atribut for

Značka <label> a atribut for

Značka <label> slouží ke svázání popisku s formulářovým prvkem. Kdy použít atribut for?

Doctype

HTML značka <!doctype>

Jaký (a jestli vůbec) psát <!doctype> do stránky?

Značka <base href>

HTML značka <base>

K čemu využít a na co si dát pozor u HTML tagu <base>?

Meta tag viewport

Značka <meta name=viewport>

K čemu používat <meta> tag name=viewport.

Komentáře