Obecné HTML atributy

Různé značky (seznam všech HTML značek) mají své specifické atributy. Kromě toho existuje řada atributů, které jde použít u úplně všech značek – nazývají se jako globální nebo obecné atributy.

Dle specifikace tyto obecné atributy mají fungovat i u elementů, které prohlížeč nezná.

Popisek title

Atribut title byl dlouhá léta populární způsob, jak přidat k nějakému prvku stránky doplňující vysvětlení, které se objevilo až po najetí myší.

V podstatě k zániku tento atribut nejspíš odsoudila dotyková zařízení, kde obsah popisku zpravidla nejde zobrazit.

Teoreticky může na dotykových zařízeních fungovat vlastní titulek zobrazovaný při :hoveru – ten jde vyvolat delším podržením prstu. Ale nejspíš to moc lidí nezná.

Různými způsoby stylování title se zabývají následující články:

Třída class

Třídy se hodí pro aplikování CSS předpisů na HTML kód. Do jednoho atributu class jde uvést případně více tříd oddělených mezerou.

<div class="prvni druha treti">
 Obsah
</div>

Přiřazení CSS k takovému kódu vypadá třeba takto:

.prvni {
 color: red;
}

Identifikátor id

Atribut id slouží pro vytvoření jedinečného identifikátoru elementu. Na stránce by měla být každá hodnota atributu id pouze jednou.

<div id="nazev">
 Obsah
</div>

Nastavovat id se hodí v následujících případech:

 1. Odkaz na kotvu – na id je možné přímo odkázat uvedením jeho názvu za mřížku do adresy.

  <a href="#nazev">Odkaz na kotvu</a>
 2. Propojení elementů – například popisku <label> s příslušným políčkem díky atributu for.

  <label for="policko">Popis</label>
  <input id="policko">

  Podobně se propojují aria-* atributy, připojuje <datalist>, kontextové menu sestavené z položek <menuitem> a podobně.

 3. Zaměření pomocí JS – dlouhou dobu neexistovala možnost, jak získat element v JavaScriptu pomocí CSS selektorů.

  ID se tak hodilo kvůli metodě getElementById. Od IE 8 jde využívat querySelector, takže toto využití se už trochu ztrácí.

  Kromě toho každé použití id vytváří v JavaScriptu globální proměnnou stejného názvu. Dostat se k HTML kódu výše uvedeného <div>u s id="nazev" tak jde následovně:

  nazev.innerHTML

  Používat globální proměnné ale nebývá dobrý nápad.

 4. Zaměření prvku v CSS – podle id jde připojit k elementu styl:

  #nazev {
   color: red
  }

  Používání identifikátorů v CSS není moc šikovné, protože zbytečně zvyšují sílu selektorů. Tu je dobré udržovat co nejnižší. Osobně používám pouze třídy.

  • ID, nebo CLASS? – úvaha o používání tříd míst identifikátorů v CSS

Atribut style

Jeden ze způsobů, jak aplikovat na HTML kaskádové styly, je zápis přímo do atributu style.

<p style="color: red">
 Odstavec bude červený
</p>

Nazývá se to spojením inline styl a jedná se spíš o nouzový způsob, který není moc dobré používat.

Proč?

 1. Pokud se styly do atributu style zapisují opakovaně, je zpravidla složitější hromadně provádět změny.

  Elegantnější bývá daný styl pojmenovat třídou a umístit do CSS deklarací (ať už do externího souboru nebo do značky <style> v hlavičce).

 2. Vyčlenění stylů z atributu style zpřehlední HTML kód a při opakovaném používání třídy místo opakovaných deklarací sníží datovou velikost. V případě použití externího souboru se mohou CSS pravidla cacheovat.

 3. Řádkový styl má téměř nejvyšší prioritu/sílu. Má-li se přepsat z externího CSS / obsahu značky <style>, je potřeba uvést !important za každou deklarací.

 4. CSS v atributu style je problematické s ohledem na rychlost vykreslování stránky, protože se styly mění během stahování HTML kódu, což vynucuje překreslování.

Jazyk lang

Atribut lang určuje, jakým jazykem je obsah daného elementu. Nejčastěji se asi používá u elementu <html> pro určení jazyku celé stránky. Je ale možné i následně vnořený element přepnout do jiného jazyka.

<html lang="cs">
 <p>
  Celý obsah stránky je česky,
  až na slovo <span lang="en">page</span>
 </p>

Použití langu se může hodit:

 • pro výběr slovníku kontroly pravopisu,
 • robotům pro detekci jazyka (i když stejně spíš detekují jazyk podle obsahu),
 • pro hlasové čtečky

Podrobněji se atributu lang věnuje samostatná stránka:

Kontrola pravopisu spellcheck

Dnešní prohlížeče obsahují kontrolu pravopisu; ta standardně podtrhává neznámá slova ve formulářových polích a elementech s contenteditable.

Podtrhávání neznámých slov

Mohou nastat případy, kdy je kontrola nežádoucí a má smysl kontrolu vypnout pomocí spellcheck="false"?


Možná v případě, že je pole určené pouze ke čtení, ale nemá nastaveno atribut readonly, které kontrolu rovněž potlačí. Třeba při označování kódu ke zkopírování.

Nebo v případě, že by se kontrola nějak zajišťovala vlastním způsobem.

Rozhodně je dobré kontrolu vypínat jen v odůvodněných případech. Návštěvník si ji může vypnout sám, ale v případě, že je zablokována atributem spellcheck, už nemusí jít zapnout.

Překlad translate

Zřídka využitelný atribut. Slouží jako pomůcka pro automatické překladače webových stránek (například translate.google.com), aby obsah elementu s translate="no" nepřekládaly.

Hodí se tedy pro zakázání překladu regionálních pojmů.

Výchozí chování je překládat všechno. Skutečně to funguje, při použití translate="no" bude prase nepřeložené:

Vynechání slova z překladu

Kód ukázky

tabindex – ovládání klávesou Tab

Standardně klávesa Tab dokáže na stránce zaměřovat odkazy a políčka formulářů.

Atributem tabindex jde:

 1. Měnit pořadí procházení. Výchozí chování je dle pořadí položek v HTML kódu.
 2. Umožnit zaměřit další elementy – třeba neutrální <span>.

Podrobněji se tabindexu věnuje samostatný článek:

 • Tabindex – uspořádání položek pro procházení klávesnicí

Mikrodata item*

Pro lepší strojové zpracovávání kódu existují tzv. mikrodata, speciální atributy začínající na item, jedná se o:

itemid, itemprop, itemref, itemscope a itemtype

Klávesová zkratka accesskey

Atribut accesskey (dvě c a dvě s) je jednoduchý způsob, jak zprovoznit na stránce klávesové zkratky.

Když se accesskey přidá odkazu nebo tlačítku, jeho akce se po klávesové zkratce vykoná. Kromě toho jde atributem accesskey také aktivovat textové pole <input>.

Ve Windows se akce vyvolá klávesou levý Alt + znak nastavená do atributu.

<a href="http://jecas.cz" accesskey="j">
 Je čas
</a>

Pro přechod na odkaz výše by mohlo fungovat Levý Alt + J.

Používání klávesových zkratek s atributem accesskey není moc spolehlivé, může být totiž snadno přebito výchozí akcí prohlížeče.

Spolehlivé ovládání klávesnicí je třeba udělat JavaScriptem:

Upravitelný obsah contenteditable

Pro možnost vytvořit pomocí HTML + JavaScriptu pokročilejší editor pro psaní a úpravy obsahu, než je <textarea>, existuje atribut contenteditable.

V editovacím režimu i prohlížeče většinou podporují základní klávesové zkratky – třeba Ctrl + B by mělo označený text učinit tučným.

Obsah tohoto odstavce jde přepisovat

Pomocí contenteditable se vytváří primitivnější WYSIWYG editory. Pokročilé editory potom fungují tak, že přímo odchytávají stisknuté klávesy a podle toho kreslí výsledek.

Pro uložení úprav z contenteditable elementu je nutné jeho obsah (JS vlastnost innerHTML) odeslat ke zpracování na server.

Směr textu dir

Atribut dir slouží k určení, jestli se obsah webu píše zprava doleva (rtl) nebo zleva doprava (ltr).

Jde nahradit CSS vlastností direction.

النص من اليمين إلى اليسار.

Změna směru textu se hodí i v jiných případech, než když je obsah stránky arabsky.

Jde tak například prohodit pořadí sloupců v tabulce:

První Druhý
1 2

Celkem elegantně to řeší například šachovnicový výpis položek.

Atribut hidden

HTML atribut hidden začal fungovat až v IE 11. Obsah označený atributem hidden, jak název napovídá, není viditelný.

<div hidden>
 Skrytý obsah
</div>

Patří do něj obsah, který momentálně není relevantní. Použití se tedy nabízí hlavně u JS aplikací, protože jinak by takový obsah na stránce nemusel být vůbec.

Důležitá věc: Atribut hidden neslouží k vytvoření rozklikávání obsahu nebo přepínání záložek. V takovém případě je skrytí pouze visuální a pro hlasové čtečky nebo roboty vyhledávačů je skrytý obsah relevantní.

Obsah elementu s hidden by měl být kompletně ignorován.

Kontextová nabídka contextmenu

Pomocí značek <menu> a <menuitem> jde vytvořit vlastní kontextovou nabídku, která se typicky zobrazuje po kliknutí pravým tlačítkem.

Tato vytvořená nabídka se následně připojuje k elementu právě atributem contextmenu.

Data atributy

Atributy data-* slouží k ukládání informací do HTML kódu / DOMu. To se zpravidla hodí pro různé manipulace JavaScriptem, kdy jde do těchto atributů nastavit počáteční hodnoty nebo ukládat stav.

Často se data-* atributy používají pro konfiguraci HTML elementu, se kterým potom JS pracuje.

Bude-li existovat kód:

<div class="zpravy" data-pocet="5">
</div>

Stačí aby si následně:

 1. JavaScript našel element s třídou zpravy,
 2. přečetl hodnotu data-pocet – pomocí getAttribute("data-pocet"),
 3. vložil 5 zpráv.

Podobným způsobem používají data-* atribut například sociální sítě pro vkládání svých tlačítek pro sdílení.

ARIA atributy

Slouží pro zlepšení přístupnosti webových stránek. Zápis je aria-*. Těcho atributů existuje celkem 35. Více v článku:

 • ARIA atributy – sémantické vyznačení informací pro postižené uživatele

Drag & drop

Pro přesouvání elementu různě po stránce existují dva pomocné atributy:

draggable

Přidání draggable="true" znamená, že je element přesouvatelný.

Přesouvatelný odstavec

Nepřesouvatelný

Po chycení myší a tažení se průhledná kopie elementu pohybuje kolem kursoru.

dropzone

Atribut dropzone se přidává elementu, kam je možné draggable elementy přesouvat.

Na základě nastavení dropzone může prohlížeč například změnou kursoru signalisovat, že se bude přesouvaný obsah kopírovat (dropzone="copy"), přesouvat (dropzone="move") nebo se vytvoří odkaz (dropzone="link").

Kopírovat

Přesunout

Odkaz

Tyto atributy samy o sobě nezajišťují funkční drag&drop. Pouze mohou jeho tvorbu lehce zjednodušit. Samotný přesun elementů se musí doskriptovat.

JavaScriptové události

Ke každému elementu jde přidat libovolný atribut sloužící pro obsluhu události JavaScriptem.

<span onclick="// JS akce">
 Kliknout
</span>

Řada událostí se projeví pouze u určitých elementů, to ale na teoretické možnosti nic nemění.

Seznam všech 63 JS atributů je následující: onabort, onautocomplete, onautocompleteerror, onblur, oncancel, oncanplay, oncanplaythrough, onchange, onclick, onclose, oncontextmenu, oncuechange, ondblclick, ondrag, ondragend, ondragenter, ondragexit, ondragleave, ondragover, ondragstart, ondrop, ondurationchange, onemptied, onended, onerror, onfocus, oninput, oninvalid, onkeydown, onkeypress, onkeyup, onload, onloadeddata, onloadedmetadata, onloadstart, onmousedown, onmouseenter, onmouseleave, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onmousewheel, onpause, onplay, onplaying, onprogress, onratechange, onreset, onresize, onscroll, onseeked, onseeking, onselect, onshow, onsort, onstalled, onsubmit, onsuspend, ontimeupdate, ontoggle, onvolumechange, onwaiting

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Atribut pattern pro formuláře

Atribut pattern pro formulářové prvky

Validace formulářů regulárními výrazy na straně klienta bez JavaScriptu.

HTML atribut scoped

HTML atribut scoped

HTML 5.1 přichází s možností validně používat element <style> i mimo část <head>.

Autocomplete

Automatické vyplňování formulářů

Pomocí atributu autocomplete jde usnadnit a zrychlit vyplňování formulářů.

Placeholder

HTML atribut placeholder

HTML atribut placeholder slouží k zadání ukázkové hodnoty do formulářového pole.

Atribut download

HTML atribut download

HTML atribut download zlepšuje uživatelský dojem ze stahovaného souboru.

Komentáře